c(ab)aTitle

Liu Xiaodong’s Hotan Project & Xinjiang Research


  • Author
  • Liu Xiaodong

  • Designer
  • Xiao Mage & Cheng Zi, Beijing

  • Date
  • 2015

  • Media
  • Book

  • Pages
  • 361

  • Publisher
  • Guangxi Fine Arts Publishing House

  • Size
  • 183×249 mm

  • ISBN
  • 978 7 5086 3821 8

  • Add
  • 2019.10.24